Lerakási útmutató – FURNÉRPARKETTA

Burkolás előtti tárolás: a paneleket bontatlan csomagolásban, fektetve, rakásolva abban a helyiségben kell tárolni, ahová beépítésre kerülnek. A bontatlan csomagokat legalább 48 órán keresztül kell így klimatizálni. A helyiség hőmérséklete legalább 18°C legyen, a relatív páratartalom pedig ne haladja meg a 70%-ot. Kaindl furnérparketta burkolatok alapvetően huzatmentes, száraz tárolóhelyiséget igényelnek. Szállításkor ügyeljünk arra, hogy a csomagokat közvetlen időjárási hatásoknak ne tegyük ki. Alapvetően zárt járművel, közvetlen időjárási hatásoktól védve szállítandó.

Nem alkalmazható vizes, nedves helyiségek burkolására. A furnérparketta anyaga jelentős részben fa. Ismétlődő és tartós nedvesség hatására javíthatatlanul sérül.

Burkoláshoz szükséges eszközök:

-Párazáró: padlófelület +10%

-Lépés- és kopogászaj szigetelés: padlófelület +5% (javasolt vastagság 2-3 mm)

-Fűrész

-Kalapács: legalább 0,5 kg

-Vonóvas

-Távolságtartáshoz ékek

-Mérőszalag, mérőléc

-Ceruza

-(Ragasztó szükség szerint)

Nem szabad a fogadó aljzathoz rögzíteni. A padlóburkolat úsztatva lesz fektetve. Horony és csap mechanikusan záródik. A paneleket nem szabad az aljzathoz szegezni, vagy bármilyen egyéb módon (nehéz tárgyak által, pl. akvárium) rögzíteni.

Egybefüggően burkolható legnagyobb felület panelszélesség irányában 8 m, panelhossz irányában szintén 8 m. Nagyobb felületeket legalább 12 mm szélességű működési légréssel (dilatáció) fel kell osztani. A furnérparketta anyaga jelentős részben fa. A fa hygroszkópikus (nedvszívó) anyag és mindig a környezet relatív páratartalmához igazodik, ami méretváltozással jár együtt. A méretnövekedés akár a 2 mm/m-es értéket is elérheti. Ezt a jelentős körülményt a beépítéskor konstruktívan figyelembe kell venni. A falak mentén, körbe futóan legalább 12 mm széles távolságot kell tartani. Helyiségek között szintén legalább 12 mm széles működési légrést (dilatációt) kell kialakítani. Összetett geometriájú helyiségeket szintén fizikailag meg kell osztani legalább 12 mm széles dilatáció segítségével. Ezeket a működési légréseket (dilatációkat) szegélyléccel, speciális profilokkal kell takarni. Ezeket a takaró elemeket nem szabad a padlóburkolathoz rögzíteni. Rögzített épületelemek tekintetében pl. fűtéscsövek stb. szintén 12 mm távolságot kell tartani.

Fogadó aljzattal szemben támasztott követelmények: száraz, sík, szilárd és tiszta. Az aljzat abszolút sík legyen. Kisebb egyenetlenségeket az alátét áthidal. Amennyiben az aljzat síktól való eltérése nagyobb, mint 3 mm/m, akkor az egyenetlenséget le kell csiszolni, vagy aljzatkiegyenlítővel kellősíteni szükséges. Meglévő padlóburkolatok: öreg padlószőnyegek, filcszőnyegek, stb. unhigiénikusak és részben túl puhák. Furnérparketta fektetése előtt ezért ezeket el kell távolítani. Meglévő PVC vagy linóleum burkolatra csak akkor fektethető furnérparketta, ha a burkolat szilárdan le van ragasztva, sehol nem található aljzattól elvált rész, és a helyiségben nincsen padlófűtés. Az aljzatnak abszolút tisztának kell lennie, ezért megfelelő teljesítménnyel rendelkező porszívóval kell a takarítást elvégezni a padlóburkolás megkezdése előtt.

Burkolás ásványi aljzatok esetén: mivel a száradási idő klimatikus viszonyok függvénye, ezért a megadott száradási időket iránymutatásként kell értelmezni; a biztonság érdekében minden esetben két héttel növeljük meg. Teljes biztonság csak megfelelő mérés segítségével garantálható. A legelismertebb mérési módszer a CM- módszer (kalcium-karbid-metódus).

-Cementesztrich: 1 hét száradási idő/cm, maradék nedvességtartalom kisebb, mint 2,0 CM%

-Anhidritesztrich: 2 hét száradási idő/cm, maradék nedvességtartalom kisebb, mint 0,3 CM%

-Öntött aszfalt: 18°C-tól

-Magnéziaesztrich: egyensúlyi, kiegyenlített nedvesség elérése után

-Ásványi aljzatkiegyenlítők: gyártó utasítása szerint

Burkolás fa aljzatok esetén: faszerkezeteket kellő mértékben szellőztetni szükséges (4 cm2 szellőző felület a padlóburkolat minden m2-re tekintetében). Alapvetően a fa aljzatokat (forgácslap, farostlap, fapadló stb.) a rájuk épített anyagokkal nem szabad légmentesen lezárni, mert a lezárás alatt ideális lehet a helyileg kialakuló klíma a mikroorganizmusok számára, melyek a fa aljzatot szétroncsolhatják. Ezért a megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. A falcsatlakozásoknál a szegélylécet megfelelő áttörésekkel kell beépíteni annak érdekében, hogy a fa aljzat és a padlóburkolat konstrukciójának átszellőzése biztosítva legyen. Gondoskodni kell arról, hogy a konstrukció alatt található légtér tartósan száraz legyen úgy, hogy a fakonstrukció egyensúlyi nedvességtartalma egyik évszakban se legyen megzavarva. Így a PE-fólia, mint párazáró anyag beépítése elhagyandó.

Aljzat:

1.) PE-fólia: a felmerülő nedvesség elleni védekezés érdekében legalább 0,2 mm vastag PE-fólia (polietilén-fólia), vagy ezzel egyenértékű párafékező elhelyezése a burkolat alatt kötelező. A PE-fóliát a toldásoknál 20 cm átfedéssel, összeragasztva, a falak mentén 4-5 cm magasra felhúzva kell beépíteni.

2.) Lépés- és kopogászaj csökkentése: eltekintve a hangszigetelés akusztikus tulajdonságaitól különösen fontos arra figyelni, hogy ez az anyag megfelelő nyomásstabilitással, terhelhetőséggel bírjon. CS ≥ 90 kPa ~ 9 tonna/m² (Compressive Strength/nyomószilárdság) Javasolt termék anyaga XPS (extrudált polisztirol keményhab). Hangszigetelő és egyben párafékező anyagkombinációk is alkalmazhatók, amennyiben a fenti követelményeket teljesítik. A magas minőségű Kaindl Sound System 2.2 alátétrendszer tökéletesen megfelel; párafékező, lépés- és kopogászaj csökkentő egyben.

Javasolt fektetési irány a beeső fő fényforrással párhuzamosan. A padló panelek összeillesztésével létrehozott felület. Kis beesési szögben érkező megvilágítás esetén az egyes panelek mindig felismerhetők. A fényforrásra merőleges panelillesztések mindig jobban felismerhetőek, mint a fényforrással párhuzamos illesztések. A panelméret következtében a panelhossz irányában mindig kevesebb illesztés jön létre, mint a panelszélesség irányában. Azonban egyéb aspektusok is befolyással bírhatnak a fektetési irány meghatározásában, ezért természetesen ez csak javaslat.

Beépítés padlófűtésre: Kaindl furnérparketta burkolatok problémamentesen fektethetők melegvizes padlófűtésre. Kaindl furnérparketták padlófűtésre történő fektetése esetén feltétlenül tartsa be a padlófűtésre vonatkozó előírásokat. Kérje kereskedőnktől a padlófűtéssel kapcsolatos információs anyagunkat!

Panelek keverése (lerakás váltakozva): legalább 4 köteget készítsünk elő. A panelek beépítését 4 csomagból, váltakozva végezzük. A panelek váltakozva történő (egyszerre min. 4 kötegből felváltva dolgozzunk!) beépítését az egész felület tekintetében alkalmazzuk. Így a Kaindl padlóburkolatok lehető legjobb megjelenési képét biztosítjuk.

Hibás panelek kiválogatása: a lerakás előtt a paneleket ellenőrizze le az esetlegesen előforduló hibák tekintetében: szín, dekor, ép élmegmunkálás, kisebb felületi hibák stb. A padlóburkolás csak nappali fényben történhet, vagy megfelelő, jó megvilágítás mellett, mivel a kisebb hibák mesterséges megvilágítási körülmények között nem ismerhetők fel. Beépített hibás panelek tekintetében reklamációnak helye nincs, a reklamáció lehetősége kizárt.

Első panelsor a fallal párhuzamosan.

Az első és utolsó panelsor minimum 50 mm széles legyen.

Ha a fal nem egyenes, az eltérés 5 mm, akkor az első panelsort a fal vonalának megfelelően egy távtartó segítségével jelölni szükséges. A jelölés megkezdése előtt ügyeljünk arra, hogy a panelsor pontosan egyenesbe legyen állítva.

A paneleket hosszirányban vágjuk méretre. Egyébként az első panelsort hosszirányban akkor is méretre kell vágni, ha a vele szemben elhelyezendő utolsó panelsor szélessége keskenyebb lenne 5 cm-nél.

Figyeljen arra, hogy a falaktól mért távolság körbe futóan legalább 12 mm legyen; vegye ezt figyelembe az utolsó sor szélességének meghatározásakor is.

Fektetés megkezdése, csappal a fal felé: az első sor csapjait eltávolítani, és ezzel az oldallal a falhoz illeszteni.

Panelek illesztési módja:

Hosszoldali kötés: a panel csapos hosszoldalát kb. 25 fokos szögben az előző panelsor hornyába illesztjük, majd lehajtjuk.

Rövid oldali kötés: panelt precízen pozicionálni, fentről lefelé ráhajtani. A rövid oldali fugára nyomást gyakorolva pontosan illeszteni.

Lépcsőzetesen, minimum 65 cm átfedéssel burkolni.

Az első sor utolsó paneljének jelölése: minden sor utolsó paneljét 180°-al fordítsuk meg, dekorral felfelé a panelsor mellé fektessük, rövid oldalnál jelöljük a hosszát, figyelembe véve a faltól való távolságot, és vágjuk méretre. A rövid oldali illesztések távolsága az egymást követő sorok tekintetében (az átfedés) legalább 65 cm legyen. Az első sor maradék darabját először a 4. panelsor kezdéséhez használjuk. Mindig a dekor felőli oldalról fűrészeljünk (élkitöredezések elkerülése érdekében); csak elektromos szúró- vagy körfűrész használatakor kell a hátoldalról fűrészelni. A második és harmadik panelsornál is a rövid oldali illesztések átfedése legalább 65 cm legyen. Minden további új sort az előző sor maradék darabjának felhasználásával kezdjük, betartva a minimális átfedést (65 cm).

Falhoz történő rögzítés kiékeléssel: rögzítés a falak közé távtartó ékek segítségével. Sorok pontos egyenesbe állítsa. Burkolja le az első három sort, mielőtt a helyiségben pontosan pozicionálná azokat. Ez biztosítja a panelek közti erős kötést. A pontos pozicionálás során így nem fordul elő a panelek váratlan elcsúszása. Az első három sor ékekkel történő rögzítésével a burkolt felület elcsúszása, ill. eltolása elkerülhető.

Befordítás nem lehetséges: különös esetek: a panel befordítása, ráhajtása nem lehetséges, pl. ajtótokoknál, fűtőtesteknél, bútoroknál stb. A zárást biztosító horony orrát kell eltávolítani, ragasztóval megkenni, és a panelt vízszintesen összecsúsztatni. Ott, ahol a ráhajtás nem lehetséges (pl. ajtótokok, fűtőtestek) az alsó panel hornyának az orrát pl. egy vésővel el kell távolítani. Kenjen D3-as minőségű PVAc ragasztót a csapra, vízszintesen tolja össze , zárja a panelkötést. (Szükség szerint rögzítse ragasztószalaggal az elmozdulás ellen.)

Csatlakozás fűtőtestek csöveinél (minimális távolságtartás 12 mm): alakítsa ki, pozicionálja úgy a panelsorokat, hogy a csövek egy rövid oldal közepére essenek. Csatlakozás fűtőtestek csöveinél (minimális távolságtartás 12 mm) Először a panel hosszát vágjuk a szükséges méretre. Majd a paneldarabot fektessük a tényleges helyével párhuzamosan a csövek mellé. Mérjük be jelöljük és fúrjuk ki a szükséges furatokat, figyelembe véve az előírt körbefutó 12 mm-es távolságot. A furatok tengelyében vágjuk ketté a panelt. A két paneldarabot az illesztésnél ragasztóval megkenve helyezzük a csövek köré pontosan illesztve, falnál kiékelve.

Csatlakozás fa ajtótokoknál: minimális távolságtartás 12 mm. Egy panelt a dekorral (színével) lefelé fektessünk az ajtótok mellé. A panel magasságában vágjuk alá illesztőfűrésszel az ajtótokot. Majd a panelt színével felfelé toljuk be a tok alá. Ilyen esetekben is ügyeljen arra, hogy az elegendő működési légrés (dilatáció min. 12 mm) kialakításra kerüljön.

Csatlakozás fém ajtótokoknál: minimális távolságtartás 12 mm. Mérje és jelölje a panelen a fém ajtótok méreteit a szükséges 12 mm távolság figyelembe vételével, a fémtok minden oldala tekintetében. A jelölt kivágandó részt fűrészelje ki. A panelt illessze a helyére, ügyelve arra, hogy a toktól való távolság betartásra kerüljön.

Utolsó panelsor: a panelt pontosan az utolsó előtti sorra fektesse. Egy eredeti szélességű maradék darab segítségével a faltól mért távolságot rajzolja fel a panelre. A panelt hosszirányban vágja méretre. Szükséges távolság a faltól: 1,5 mm/m (minimum 12 mm). Utolsó panelsor pontos szélességének meghatározása. Ennek érdekében fektessen egy panelt pontosan illesztve az utolsó előtti panelsorra (faltól mért távolságra ügyeljünk). Aztán egy másik teljes szélességű panelt a csapjával a fal felé fordítva a jelölendő panelre fektessünk és vonalzóként használva jelöljük a szélességet. A panelt hosszirányban méretre vágni. Szükséges távolság a faltól: 1,5 mm/m (minimum 12 mm). Hosszirányú éleket zárni és a paneleket a helyükre befordítani.

Furnérparketta ragasztása fogadó aljzatra: Kaindl padlóburkolatok közül a gyártó által kizárólag a furnérparketta közvetlenül a fogadó aljzatra történő ragasztása engedélyezett. A ragasztás kizárólag elasztikus, egykomponensű Stauf SMP 950 ragasztóval engedélyezett. A furnérparketta ragasztása komplex szaktudást, professzionális burkolási ismereteket, valamint gyakorlatot és tapasztalatot igényel ragasztott keményburkolatok tekintetében. A ragasztóanyag gyártójának előírásai kötelező érvénnyel betartandók.