ÁSZF

Az L.G.Trend Kft. általános parketta és kiegészítők értékesítési feltételei:

1. Az általános parketta és kiegészítők értékesítési feltételek hatálya, tárgya

1.1. A jelen parketta és kiegészítők értékesítési feltételei kerülnek alkalmazásra minden, az L.G.Trend Kft., Duna Parketta (továbbiakban: eladó) által bármely parkettának és kiegészítőnek (továbbiakban: áru) bármely fél (továbbiakban: vevő) számára történő értékesítése esetén.

1.2. Jelen szerződés a szerződés első oldalán található árura vonatkozik.

2. Megrendelés

2.1. Vevő választása szerint az árut kiállított minta alapján (továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg.

3. Teljesítés

3.1. Az eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor az árut az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a saját telephelyén az átadásra előkészítette és erről a vevőt igazolható módon értesítette (SMS küldés).

4. Átadás-átvétel

4.1. Az átadás-átvétel az értesítéstől számított 8 napon belül történik az eladó telephelyén, feltéve, hogy a vevő eddig az időpontig a vételárhátralékot szerződés szerint megfizette.

4.2. Abban az esetben, ha az áru raktáron van, azonban a vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, 50 % előleget fizet. A vételárhátralékot köteles 8 napon belül kiegyenlíteni, majd az árut átvenni. Ellenkező esetben az eladó jogosult a 8 nap elteltével a szerződéstől elállni és az árut értékesíteni. Ebben az esetben a vevő az előleget elveszti.

4.3. Az áru átvételénél vevő köteles megvizsgálni, hogy az áru megfelel-e a megrendelésnek. Amennyiben az áru megfelel a megrendelésnek, a vevő köteles ezt az áru átadás-átvételkor aláírásával igazolni. A vevő köteles az áru felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb 2 hónapon belül kifogásolni.

4.4. Amennyiben az árut a vevő késedelmesen veszi át, az eladó a késedelem időtartamára jogosult tárolási költség felszámítására, melynek nagysága 5000 Ft/hét+ÁFA (minden megkezdett hét). Az eladó az árut legfeljebb az értesítés vevő részére SMS megküldését követő, az értesítéstől számított 30 napig köteles tárolni. Az eladó jogosult a 30 nap elteltével a szerződéstől elállni, az árut értékesíteni, és egyidejűleg a befizetett előlegből igényeit kielégíteni.

5. Kárveszély

5.1. Az áru vevő vagy az általa megbízott szállító részére történő átadásával, illetve a 4.1. pontban meghatározott átvételi határidő eredménytelen lejáratával egyidejűleg az áruhoz fűződő kárveszély a vevőre száll át.

6. Fizetési feltételek

6.1. A vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár min. 50%-át előlegként kifizetni. Az előleg kifizetése után hátralévő max. 50% vételárhátralékot a vevő az eladó 3.1. pont szerinti értékesítéstől számított legkésőbb 8 napon belül köteles kifizetni.

6.2. Fizetési késedelem esetére a vevő a mindenkori törvényes késedelmi kamatot és a 4.6. pont szerinti tárolási díjat köteles az eladó részére megfizetni.

7. Késedelem, elállás

7.1. Az eladó késedelmes teljesítése esetén a vevő részére a 6.1. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg.

7.2. Az eladó mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza, így különösen, de nem kizárólag, ha a késedelem sztrájkra, elemi csapásra, természeti akadályra, háborúra stb. vezethető vissza, illetőleg, ha az áru előállítása a gyártó részéről késedelmesen történik, valamint késedelmet külföldi vagy belföldi hatósági intézkedés, a vámeljárás elhúzódása, határvárakozási idő, vagy fuvarozási akadály okozta.

7.3. Egyéb esetben, ha a vevő eladó szerződésszegésének hiányában áll el a megrendeléstől, akkor köteles a teljes vételár 10%-ának megfelelő sztornódíjat az eladó részére megfizetni.

7.4. Ha a vevő 7.3. pontban megjelölt elállására az áru eladó által történő megrendelését követően olyan időpontban kerül sor, amikor az eladó a megrendeléstől elállni már nem tud, a vevő – a 7.3. pontban foglalt sztornódíj megfizetése helyett – a már befizetett vételárelőleget elveszti, és köteles az eladó ezt meghaladó kárát megtéríteni.

8. Szavatosság, jótállás

8.1. A vevő jótállás igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve a kitöltött jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.
8.2. A vevő jótállási igényeit az alábbiak szerint érvényesítheti:

8.2.1. Az eladó mentesülhet a vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás árut megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki.
8.2.2. Az eladó mentesülhet a vevő megfelelő árcsökkentésére vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon az árut kijavította, vagy a hiányzó árut pótolta.

8.3. A jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

8.3.1. Az árut nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be az áru kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.
8.3.2. A vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő az áru felismerhető hibáit időben nem kifogásolja a 4.3. pontban foglaltak szerint).

9. Egyéb szerződéses rendelkezések

9.1. Amennyiben a vevő az áru átvétele előtt az értesítési elérhetőségét megváltoztatja, köteles a változásról az eladót tájékoztatni. Amennyiben a vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az eladó jognyilatkozatai a vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az eladó a vevő utoljára megadott elérhetőségére megküldte.

9.2. Vásárlástól számítva 30 napon belül, amennyiben a raktárkészletből (a Duna Parketta üzletében található áru) megvásárolt termék esetén bontatlan, illetve sérülésmentes, tiszta csomag megmarad, azt a teljes vételáron le lehet vásárolni vagy a vételár összegét az eladó visszatéríti. Külön rendelésre legyártott árura ez nem vonatkozik. Rendelt áru esetében, akkor tudja a vevő levásárolni vagy a vételár összegét visszakapni, ha a jövőben ilyen rendelés történik. Addig az üzletbe visszahozni, bizományba az árut otthagyni nem lehet.

Újdonság

Elérhetőek új FN akusztikus falpanel termékeink

Az FN Acustico falpanelek esetében a design és a funkció harmóniában vannak. Minden helyiség számára kivételesen szép designelemet nyújtanak.